Održana je prva ovogodišnja sjednica, ujedno i 6. sjednica Gradskog vijeća na kojoj su u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i s obzirom na Uredbu o gospodarenju otpadom koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine, usvojene: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom BroduOdluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Grada Slavonskog Broda. Odluke su donijele novosti za građane u smislu razvrstavanja i odvoz otpada te poduzimanja mjera protiv nepropisnog odbacivanja komunalnog i ostalog otpada.

Otpad se mora razvrstavati u što većoj mjeri jer će se odvoziti miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad (otpadni papir, karton i biootpad koji se odvojeno razvrstavaju) te drugi otpad za koji će građani, odnosno korisnici usluge, dobiti poseban spremnik ili vrećice od davatelja usluge, odnosno TD „Komunalac“. Sav ostali otpad kao što su staklo, metal, plastika, elektronički otpad, otpadna ulja, boje, lijekovi, gume, toneri, građevinski otpad i sl., građani će predati u reciklažna dvorišta. Što se tiče odvoza krupnog, odnosno glomaznog otpada, on će se odvoziti bez naknade, ali u sklopu akcija prikupljanja otpada i prema posebnom rasporedu za obračunsko mjesto korisnika usluge.

Svim građanima će biti podijeljeni spremnici za biootpad. Trenutačno, stanovnici na području najvećeg mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“ imaju spremnike za biotootpad od 120 litara koje im je podijelio TD „Komunalac“ u sklopu pilot projekta. Kriterij obračuna odvoza otpada će biti volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. Cijenu javne usluge čini: cijena za količinu predanog otpada (promjenjivi dio), cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena ugovorne kazne. Broj odvoza otpada i količina predanog otpada kontrolirat će se na način da će svaki spremnik i vrećica u koju se odvaja otpad biti označeni oznakom koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu kod davatelja usluge (odnosno TD „Komunalcu“) pridružena pojedinom korisniku i njegovom obračunskom mjestu. Tako će se vidjeti broj odvoza otpada za svakog pojedinog građanina, odnosno korisnika na njegovom obračunskom mjestu.

Svaki korisnik usluge mora spremnike za otpad smjestiti na svojoj nekretnini/zemljištu na posebno uređenom mjestu (natkrivenom) ili u objektima ili drugom prostoru (kao što su zaključani smetlarnici i podrumi, ograđena dvorišta, haustori i sl.) koji je u njegovu vlasništvu i zemljištu. Spremnici se mogu postaviti i na drugim površinama ukoliko unutar višestambenih zgrada ne postoji određeno mjesto ili zajedničko mjesto (smetlarnici) kako bi se postavili. U tom slučaju, mjesto gdje će se postaviti, odredit će davatelj usluge na prijedlog upravitelja zgrade i uz suglasnost nadležnog upravnog odjela Grada Slavonskog Broda. Isto tako tim spremnicima pristup moraju imati samo građanin koji koristi uslugu i TD „Komunalac“. Korisnik usluge, građanin, mora onemogućiti pristup drugim osobama prema spremnicima, kao što se mora brinuti o tome da se spremnik ne pomiče s mjesta na kojeg je postavljen. Nadalje, mora održavati okoliš oko spremnika čistim i urednim te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš oko spremnika.

Korisnici u individualnim domaćinstvima, odnosno građani u kućama te korisnici u višestambenim zgradama, za nesavjesno postupanje platit će kaznu u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna. Za gospodarske subjekte predviđene su kazne u iznosu od 300,00 do 30.000,00 kuna ovisno o troškovima uklanjanja posljedica nesavjesnog postupanja.

Predviđeno je da se najmanje jednom tjedno odvozi biootpad iz biorazgradivog otpada, najmanje jednom mjesečno otpadni papir iz biorazgradivog komunalnog otpada te najmanje jednom u dva tjedana miješani komunalni otpad. Građani koji budu savjesno odvajali otpad, neće spremnik za miješani komunalni otpad napuniti svaki tjedan, nego vjerojatno jednom u dva tjedna, pa će im broj odvoza biti manji, a s tim i cijena usluge jer je u nju uračunat broj odvoza otpada. Građani koji ne budu odvajali otpad, brže će napuniti spremnike za miješani komunalni otpad pa će ga se morati češće i odvoziti te će njima cijena usluge biti nešto veća, obzirom da je i broj odvoza otpada veći.

Što se tiče cjenika usluga, on je u izradi od strane TD „Komunalac“ i Grada Slavonskog Broda. Pri izradi cjenika, obje strane vode se time da nove cijene usluga ne budu veće od dosadašnjih, kao i strategijom da cjenik ne bude u nerazmjeru s ostalima s područja regije Slavonije i Baranje na temu čega će uskoro biti održan i sastanak komunalnih tvrtki s ovog područja. TD „Komunalac“ će obavijestiti građane o novom cjeniku 30 dana prije njegove primjene.

Kako bi se postigla kvalitetnija i učinkovitija provedba komunalnog reda usvojene su dopune i izmjene Odluke o komunalnom redu Grada Slavonskog Broda, a kojima su uvedene i neke novosti za građane. Naime, s obzirom na problem s kojim se zimska služba susreće svake zime, propisano je da za vrijeme padanja snijega građanima nije dozvoljeno parkiranje vozila na pločnicima i kolnicima, a osobito u jednosmjernim ulicama te ulicama čiji je poprečni profil kolnika manji od četiri metra. Takva praksa je dosad ometala rad zimske službe u čišćenju prometnica od snijega i na taj način ugrožavala sigurnost u prometu svih sudionika. Građani će o terminu i rasporedu čišćenja snijega i uklanjanja leda biti obaviješteni kako bi svoja vozila mogli na vrijeme premjestiti, a u slučaju da to ne učine, uslijedit će premještanje vozila na njihov trošak.

Pored navedenih odluka, usvojena je Odluka za zaključenje i provedbu Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkuretnost i kohezija“ 2014.-2020. Svrha ovog Sporazuma je utvrditi uvjete provedbe integriranog teritorijalnog ulaganja u Urbano područje Slavonski Brod, a sporazum sklapaju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ITU PT- Grad Slavonski Brod. Najviši iznos sredstava koja su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda i koja su na raspolaganju Urbanom području Slavonski Brod kroz ITU mehanizam je 20.943.183,89 eura, a ovaj Sporazum je korak do toga da se krene u objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga za strateške i druge projekte Urbanog područja Slavonski Brod.

Pozive priprema i objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz pomoć Upravnog odjela za ITU. Neki od tih projekata su Inovacijski poduzetnički inkubator InnoBrod, Integrirani program obnove brodske Tvrđave, odnosno izgradnja Kuće tambure, Uređenje kuće Brlić i Izgradnja komunalne infrastrukture u brodskoj Tvrđavi. Najmanji postotak kojim prijavitelji projekta sufinanciraju aktivnosti iz Operativnog programa „Konkuretnost i kohezija“ 2014.-2020. je 15%, no taj udio ovisi o pravnom statusu korisnika, aktivnostima koje su planirane te o programu dodjele državnih potpora, ukoliko isti postoji za predmetnu dodjelu bespovratnih sredstava. Dakle, udio može biti i veći, a točno će se definirati u okviru Poziva na dostavu projekata i dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava. Prijavitelj većine projekata, a time i korisnik sredstava, je u ovom slučaju Grad Slavonski Brod.